logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ogłasza

nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na rok 2017       Termin naboru : 10.01.2017r . - 31.07.2017r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie   zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie   na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Umowa może zostać zawarta na w/w działania , które sie jeszcze nie rozpoczęły.

Druk   Wniosku o przyznanie środków   z    Krajowego     Funduszu   Szkoleniowego jest  dostępny  w siedzibie Urzędu (pok. 14) oraz na stronie internetowej www.pup.zary.sisco.info .

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

  1. Zgodność dofinansowywanych  działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
  2. Zgodność  kompetencji       nabywanych        przez uczestników   kształcenia   ustawicznego   z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  3. Koszty   usługi  kształcenia    ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze   środków       KFS     w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
  4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia  ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych  usług kształcenia ustawicznego.
  5. W przypadku kursów -  posiadanie  przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi ona pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób które będą objęte  kształceniem ustawicznym finansowanym środków KFS.
  7. Możliwość   sfinansowania ze      środków KFS    działań      określonych  we      wniosku       z uwzględnieniem limitów, o których mowa  w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy.
  8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

Nabór wniosków  jest trwa  do wyczerpania ustalonego limitu środków.

 

                             Sektory wsparcia kształcenia ustawicznego na rok 2017 ( dotyczy priorytetu I)

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

11.0 Produkcja napojów

12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych

13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

13.2 Produkcja tkanin

13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich

14.3 Produkcja odzieży dzianej

15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb

ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15.2 Produkcja obuwia

16.1 Produkcja wyrobów tartacznych

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku

syntetycznego w formach podstawowych

20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

20.6 Produkcja włókien chemicznych

21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22.1 Produkcja wyrobów z gumy

22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.9 Produkcja wyrobów ciernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej

niesklasyfikowana

24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.5 Odlewnictwo metali

25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.4 Produkcja broni i amunicji

25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i

zegarów

26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii

elektrycznej

27.2 Produkcja baterii i akumulatorów

27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

30.1 Produkcja statków i łodzi

30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.0 Produkcja mebli

32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

32.2 Produkcja instrumentów muzycznych

32.3 Produkcja sprzętu sportowego

32.4 Produkcja gier i zabawek

32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.2 Transport kolejowy towarów

49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski

49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.5 Transport rurociągowy

50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.2 Transport morski i przybrzeżny towarów

50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.4 Transport wodny śródlądowy towarów

51.1 Transport lotniczy pasażerski

51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport

53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

86.1 Działalność szpitali

86.2 Praktyka lekarska

86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

Zawody deficytowe wg Barometru zawodów   w powiecie żarskim w 2017 r. ( dotyczy priorytetu II)

agenci ubezpieczeniowi

asystenci i technicy dentystyczni

cieśle i stolarze budowlani

cukiernicy

dekarze i blacharze budowlani

elektromechanicy i elektromonterzy

farmaceuci

fizjoterapeuci i masażyści

fryzjerzy

graficy komputerowi

inspektorzy nadzoru budowlanego

kelnerzy i barmani

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

kierownicy sprzedaży

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

kucharze

lakiernicy

magazynierzy

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

murarze i tynkarze

nauczyciele języków obcych i lektorzy

nauczyciele szkół specjalnych

ogrodnicy i sadownicy

operatorzy maszyn włókienniczych

piekarze

pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych

pracownicy ochrony fizycznej

pracownicy poligraficzni

pracownicy służb mundurowych

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

psycholodzy i psychoterapeuci

recepcjoniści i rejestratorzy

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

specjaliści ds. rynku nieruchomości

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki

sprzątaczki i pokojowe

sprzedawcy i kasjerzy

szefowie kuchni

ślusarze

tapicerzy

technicy budownictwa

technicy elektrycy

technicy mechanicy

technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie

 

Zawody deficytowe wg Barometru zawodów   w województwie lubuskim w  2017 r.

Brukarze

Cieśle i stolarze budowlani

Cukiernicy

Dekarze i blacharze budowlani

Diagności samochodowi

Elektromechanicy i elektromonterzy

Fizjoterapeuci i masażyści

Fryzjerzy

Graficy komputerowi

Inżynierowie mechanicy

Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników

siodłowych

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze

Lakiernicy

Magazynierzy

Masarze i przetwórcy ryb

Mechanicy maszyn i urządzeń

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy instalacji budowlanych

Murarze i tynkarze

Nauczyciele języków obcych i lektorzy

Nauczyciele przedszkoli

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy obrabiarek skrawających

Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Piekarze

Pielęgniarki i położne

Posadzkarze

Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością

języków obcych

Pracownicy ochrony fizycznej

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

Przedstawiciele handlowi

Psycholodzy i psychoterapeuci

Robotnicy budowlani

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Samodzielni księgowi

Spawacze

Specjaliści ds. finansowych

Spedytorzy i logistycy

Sprzątaczki i pokojowe

Sprzedawcy i kasjerzy

Ślusarze

Tapicerzy

Technicy elektrycy

Technicy mechanicy

Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie

Zaopatrzeniowcy i dostawcy

 

Załączniki do pobrania: 2015-02-10 12:12:31 - Oświadczenie o uzyskanej pomocy (353.45 kB)
2015-02-10 12:15:41 - Formularz informacji o udzielaniu pomocy (109.37 kB)
2017-01-10 12:31:07 - Wniosek KFS 2017 (205.15 kB)

Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Pachciarek
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 11:54:09

Wersja do wydruku...

corner   corner