logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2016 > listopad > 2016-11-30
Publiczne zaproszenie do składania ofert poniżej kwoty 30.000 euro netto - „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach oraz Oddziału Powiatoweg

Publiczne zaproszenie do składania ofert poniżej kwoty 30.000 euro netto

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach oraz Oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku”

Znak sprawy OA-2013-24/MG/16

Termin składania ofert: 7 grudzień 2016 r. do godziny 15:00

Miejsce składania ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, ul. Mieszka I 15, 68 - 200 Żary pok. 12 I piętro (Sekretariat )

(Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert nadesłanych pocztą ma znaczenie w/w data, godzina i miejsce wpływu oferty, a nie jej data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty, które wpłyną do PUP po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia).

Warunki udziału w postępowaniu

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączeniu),

b) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej zgodnie z art.6 i nast. Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 z póz. zm.),

c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada/będzie posiadał ubezpieczenie od prowadzonej działalności na dzień podpisania umowy i jej trwania,

e) Wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu, dot. należytego wykonania usługi (minimum  3).

Sposób przygotowania oferty

a) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym
(Załącznik Nr 2 dla Cześci 1 i załącznik Nr 3 dla Części 2),

b) Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

c) Wszelkie zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą zostać datowane i parafowane przez Wykonawcę,

d) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby), które reprezentują Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

e) Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, musi zawierać dokładny zakres umocowania i być dołączone do oferty,

f) Strony oferty winny być ponumerowane i trwale ze sobą połączone.

 

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Gruszczyńska

tel. (68) 479 13 56

 

Poniżej pliki do pobrania:

1.Formularz ofertowy dla części 1

2. Formularz ofertowy dla części 2

3. Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik Nr 2 Wzór Formularza Cenowego dla części 1

5. Załącznik Nr 3 Wzór Formularza Cenowego dla części 2

6. Projekt umowy

7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania


UWAGA!!

1. Zamawiający wykreśla pkt. 20 Załącznika Nr 1 -  Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia:

 „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczania zwrotów nieodebranych  przesyłek przez adresata do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach oraz do Oddziału w Lubsku”. i jednocześnie modyfikuje formularz cenowy poprzez wyodrębnienie w nim zwrotów listów poleconych.
Za zwroty listów zwykłych Wykonawca przyjmie wynagrodzenie zgodnie z zapisem pkt. 41 Załącznika Nr 1 - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2. Zamawiający zmienia treść zapisu umowy §2 pkt. 8 oraz  pkt. 37  Załącznika Nr 1 Szczegółowy Opisu  Przedmiotu Zamówienia z:
„Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w/w zapisu.”

na treść:

„Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

3. Zamawiający zamieszcza poniżej w załączeniu odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania. 

 

Pliki do pobrania:

1. Załącznik Nr 2 - Wzór Formularza Cenowego dla części 1

2. Załącznik Nr 3 - Wzór Formularza Cenowego dla części 2

3. Odpowiedzi na pytania

 

Nazwa dokumentu: Publiczne zaproszenie do składania ofert poniżej kwoty 30.000 euro netto - „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach oraz Oddziału Powiatoweg
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Włodkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Włodkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Włodkowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-30 12:28:13
Data udostępnienia informacji: 2016-11-30 12:28:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 14:30:44

Wersja do wydruku...

corner   corner