logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 

PRACE INTERWENCYJNE - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Prace interwencyjne  mają na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez częściową refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia, które obejmują zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, skierowanej przez PUP w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składki ZUS od refundowanego wynagrodzenia (z tytułu zatrudnienia do 6 miesięcy), lub nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne (z tytułu zatrudnienia na okres do 12,18,24,48 miesięcy), jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Do prac interwencyjnych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane  w urzędzie pracy dla których ustalony został profil pomocy, oznaczający właściwą ze względu na ich potrzeby formę pomocy określonej  w ustawie jako prace interwencyjne.

 

O prace interwencyjne mogą ubiegać się pracodawcy bądź przedsiębiorcy zajmujący się oferowaniem towarów i usług na rynku niezatrudniający pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców. 

 

Warunki, które musi  spełnić pracodawca

 O współpracę w ramach aktywizacji osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych może ubiegać się pracodawca, który:

  • nie posiada zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS, US, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne daniny państwowe)
  • złoży wniosek o organizację prac interwencyjnych w PUP
  • złoży formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres odpowiednio 3 lub 6  miesięcy  po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy           o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem  okresu 3 lub 6 miesięcy, starosta kieruje  na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
 

Ilość odwiedzin: 66261
Nazwa dokumentu: Prace interwencyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Wyskwarska
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Wyskwarska
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Wyskwarska
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 08:09:32
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 08:09:32
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31 12:45:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner