logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
minus Poradnictwo zawodowe
   minus Wykaz aktualnych porad grupowych
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz aktualnych porad grupowych

PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy:
⇒ w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca zatrudnienia,
⇒ planowaniu rozwoju zawodowego, przygotowania do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
⇒ udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy lub samozatrudnieniu,
⇒ udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę
kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
i uzdolnień zawodowych,
⇒ kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii
o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
⇒ inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
i poszukujących pracy.
W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane , organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy.
Pracodawcom udzielamy pomocy:
⇒ w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
⇒ we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad
zawodowych. Pomoc dla pracodawcy jest realizowana na wniosek pracodawcy.
Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
⇒ dostępności,
⇒ dobrowolności,
⇒ równości bez względu na narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność
związkową,
⇒ swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia ;
⇒ bezpłatności ,
⇒ poufności i ochrony danych.
Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej.
Z pomocy doradcy zawodowego mogą korzystać osoby , które mają trudności:
⇒ z wyborem lub zmianą zawodu, wyborem miejsca pracy,
⇒ planowaniem rozwoju zawodowego,
⇒ wyborem kierunku kształcenia lub szkolenia,
⇒ w zakresie umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżoną motywację w zakresie aktywności
zawodowej,
lub jeśli
⇒ chcą lepiej poznać siebie oraz swoje możliwości,
⇒ potrzebują informacji o lokalnym rynku pracy, zawodach, stanowiskach pracy, szkoleniach ,
możliwościach dalszego kształcenia, przepisach prawnych dotyczących zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

Zachęcamy do korzystania z zasobów Sali Informacji Zawodowej :
- teczek informacji o zawodach, które zawierają charakterystyki zawodów, możliwości
kształcenia i zatrudnienia oraz informacje o płacach;
- informatory o szkołach i uczelniach - informatory o szkołach zasadniczych , policealnych ,
pomaturalnych oraz wyższych;
- katalogi instytucji szkoleniowych , które zawierają informacje o kursach , szkoleniach
możliwościach przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji;
- filmy o zawodach , które są uzupełnieniem teczek informacji o zawodach, a także o
negocjacjach, komunikacji , asertywności,
- komputerowe bazy danych o szkołach i kierunkach kształcenia
- ulotki i inne materiały informacyjne , zawierające opisy zawodów, wzory podań ,
życiorysów (CV) listów motywacyjnych, wskazówki jak prowadzić rozmowę z pracodawcą,
- ulotki o usługach i instrumentach rynku pracy.
W ramach poradnictwa grupowego prowadzone są spotkania informacyjne dla osób
bezrobotnych nowo zarejestrowanych, które mają na celu zapoznanie z prawami i obowiązkami
osób bezrobotnych oraz lokalnym rynkiem pracy.
Oferta porad grupowych obejmuje takie zagadnienia jak:
- naukę prezentacji własnej osoby poprzez: poznanie siebie, własnych umiejętności,
kompetencji, zainteresowań oraz określenie swoich preferencji zawodowych, mówienie o
sobie w ciekawy i interesujący sposób, wyrażanie siebie w kontaktach z otoczeniem;
- sporządzenie indywidualnego planu poszukiwania pracy poprzez: określenie swojego
obszaru zawodowego – tzn. sprecyzowanie i określanie pracy , której szukasz , porzucenia
myśli „szukam pracy jakiejkolwiek”;
- naukę autoprezentacji, przygotowanie do prowadzenia rozmowy z pracodawcą.
Ponadto bezrobotni przechodzą trening umiejętności społecznych z zakresu:
- komunikacji interpersonalnej,
- radzenia sobie ze stresem,
- asertywności,
- poczucia własnej wartości,
- motywacji do działania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 25, II piętro PUP w Żarach
tel. 68 479 13 60 oraz w Filii w Lubsku tel. 68 457 23 74

Ilość odwiedzin: 11107
Nazwa dokumentu: Poradnictwo zawodowe
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Wojtiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojtiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Wojtiuk
Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 07:12:43
Data udostępnienia informacji: 2015-05-11 07:12:43
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-19 14:25:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner