logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
ogłasza nabór Wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków rezerwy
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017
 
Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
od dnia 05.09.2017r.  do dnia 21.09.2017r.
 
Wniosek i dokumenty dot. ubiegania się o środki z KFS można pobrać w pok. 14 oraz na stronie internetowej www.zary.praca.gov.pl (zakładka: dokumenty do pobrania)


 
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji ( nie mają matury);
b)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).

Przy rozpatrywaniu wniosków Starosta uwzględnia:

zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu. 
Nie powinny być finansowane ze środków KFS wymienione w art. 108 pkt. 1fc ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1065 z późn. zm.), staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
 
 Do wniosku pracodawca dołącza:
  1)  zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2    pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z   2016 r. poz. 1808);
  2)  informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o    postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.;
  3)  kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku     wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  4)  program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
  5)  wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora     usługi  kształcenia  ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

  Starosta rozpatruje wnioski wraz załącznikami, złożone w terminie naboru ogłoszonego na tablicy informacyjnej w   siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu.
 
  W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, Starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż  7   dni  i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.

 

  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
  1) nie poprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
  2) nie dołączenia wymaganych załączników.
 

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia     ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Wniosek niekompletny (brak załączników) nie podlega rozpatrzeniu.

Ilość odwiedzin: 30952
Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Pachciarek
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 08:05:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner