logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


................................................................................................................................................................

AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCE WZORY DOKUMENTÓW: OŚWIADCZENIE O ZAMIERZE POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI, ANULOWANIE OŚWIADCZENIA O ZAMAIRZE POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ORAZ WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI STAROSTY NT MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA CIDZOZIEMCA/ÓW - DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZEDU PRACY W ŻARACH                                              http://zary.praca.gov.pl

................................................................................................................................................................

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) przedstawia pierwszą interaktywną aplikację informacyjną skierowaną do pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców w Polsce.

Aplikacja nie jest kolejnym zbiorem niezrozumiałych przepisów, lecz – poprzez swoją konstrukcję – umożliwia praktyczną analizę sytuacji danego cudzoziemca i związaną z tym możliwość jego zatrudnienia. Poprzez odpowiedź na kilka pytań, pracodawca uzyska informację, czy i po spełnieniu jakich warunków może zatrudnić danego cudzoziemca w Polsce.

Aplikacja w wersji online dostępna jest pod adresem www.aplikacja.migrant.info.pl oraz w wersji offline do pobrania na komputer z tego samego adresu.

Aplikacja została opracowana w ramach projektu „Prawa Migrantów w Praktyce 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. W ramach projektu działa również infolinia 22 490 20 44 oraz portal informacyjny www.migrant.info.pl


Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat ich praw i obowiązków w Polsce, jak również szerzenie informacji związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców wśród pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie cudzoziemców. Aby realizować te cele, powstała infolinia działająca pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz strona internetowa www.migrant.info.pl, gdzie zarówno migranci, jak i pracodawcy mogą uzyskać rzetelną poradę i informację dotyczącą kwestii szeroko pojętego pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć klikając w poniższy link

http://migrant.info.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow.html


Zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 8. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 9. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 10. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7–9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;
 11. jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2–3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525);

   11a. posiada  zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 12 126, art. 127 lub                   art.142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym               zezwoleniu;

    12. posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 2. na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 3. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 4. na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 5. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 6. w ramach ruchu bezwizowego.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec:

 1. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 2. będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 3. będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 5. przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1–4;
 6. posiadający ważną Kartę Polaka;
 7. ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

 


Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela jednego z w/w krajów zobowiązany jest zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

1. Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osób z ww. krajów winien przedłożyć w PUP wypełniony formularz oświadczenia i pouczenia w dwóch egzemplarzach.

2.  Na złożonych dokumentach urząd pracy potwierdza przyjęcie zgłoszenia i wpis do rejestru.

3. Oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który musi dostarczyć go do placówki dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania, natomiast kopia zarejestrowanego oświadczenia pozostaje w urzędzie pracy.

4. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia cudzoziemca którego dotyczyło złożone oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

5. Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane.

6. Oświadczenia rejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15 oraz w Oddziale w Lubsku, ul. Pokoju 1C.

7. Podczas rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca przedstawia do wglądu następujące dokumenty:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą - wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej- dowód osobisty;
 • podmiot prowadzący działalność rolniczą- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS.

UWAGA!

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców, nie potwierdza zgodności oświadczeń.

PUP w Żarach informuje, iż w przypadku dużych ilości składanych oświadczeń, odbiór zarejestrowanych oświadczeń będzie możliwy po umówieniu terminu odbioru.


Podstawa prawna:

· Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków,
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. Nr 16, poz.85 z późn. zm.).
· Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 95) - § 1 pkt 22.
· Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz.U. 2012r., poz.769).

Ilość odwiedzin: 43047
Nazwa dokumentu: Zatrudnienie cudzoziemców
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Gogulska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Gogulska
Osoba, która wprowadzała dane: Jan Onyszko
Data wytworzenia informacji: 2011-08-03 07:30:00
Data udostępnienia informacji: 2011-08-03 07:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 14:15:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner