logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 „GRANT”

na utworzenie stanowiska pracy w formie Telepracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach może na podstawie umowy przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  - Kodeks pracy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyżej jednak niż 6 – krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY DO PRACY W FORMIE TELEPRACY

 • skierowany bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko           w wieku do lat 6
 • Bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywanie dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną.

 

KTO  NIE MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY DO PRACY W FORMIE TELEPRACY

 • małżonek pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzic pracodawcy lub przedsiębiorcy; małżonek pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzic pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzeństwo pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecko własne lub przysposobione: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy
 • rodzeństwo pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecko własne lub przysposobione: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy

Podstawą przyznania Grantu na utworzenie stanowiska pracy jest umowa zawarta przez PUP z pracodawcą lub przedsiębiorcą.

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności m.in. zobowiązanie podmiotu do:

 1. utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
 2. Zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia przez okres 12 lub 18 miesięcy lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie.

Zwrot grantu następuje:

a) w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek określony w pkt. 1 nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;

b) w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystanie.

3) Skierowania innego bezrobotnego w przypadku rozwiązana umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy.

4) W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie określonej w pkt. 2 ppkt. a. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

 

       Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu:

                    Powiatowy Urząd Pracy w Żarach pok. nr 26

                                            tel. (68 )479 13 65

                                      Oddział w Lubsku pok. nr 3

                                                (68) 457 23 70

Załączniki do pobrania: 2015-07-27 10:00:48 - wniosek TELEPRACA (768.83 kB)
2015-07-27 10:05:20 - Zasady przyznawania grantu (222.57 kB)

Ilość odwiedzin: 11507
Nazwa dokumentu: Grant na utworzenie stanowiska telepraca
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pich
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pich
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Kołaszewska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 08:56:05
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15 08:56:05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-27 10:05:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner